Turystyka wodna stymulatorem rozwoju gospodarczego Polski. Szansa dla Pojezierza Dąbrowskiego

Konferencja
pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Roku Turystyki Wodnej.

Tytuł projektu: Turystyka wodna stymulatorem rozwoju gospodarczego Polski.
Szansa dla Pojezierza Dąbrowskiego.                                                       

Opis projektu

Ogłoszenie przez XVII Walny Zjazd PTTK roku 2010 rokiem turystyki wodnej daje okazję do kontynuowania problematyki turystycznego zagospodarowanie brzegów wód Polski. Tematyka konferencji, która ma się odbyć w Dąbrowie Górniczej obejmować będzie problematykę gospodarczego znaczenia jezior Pojezierza Dąbrowskiego, ich infrastrukturę brzegową oraz godzenie interesów gospodarczych i turystyki wodnej z wymogami ochrony środowiska.  

I. Cele projektu:
1.    Cele ogólne:
•    odbudowanie znaczenia polskich akwenów dla krajowego i międzynarodowego ruchu turystycznego,
•    ułatwienia legislacyjne w zakresie inwestowania w szlaki wodne, turystykę oraz w zakresie uprawiania turystyki w zgodzie z szeroko rozumianymi aspektami ochrony środowiska,
•    tworzenie warunków społecznej akceptacji rozwoju infrastruktury turystycznej
•    popularyzacja turystyki wodnej i innej,

2.    Cele szczegółowe:
•    promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych Pojezierza Dąbrowskiego,
•    tworzenie banku informacji o szlakach turystycznych i ofertach turystycznych,
•    z intensyfikowanie działań mających na celu turystyczne ożywienie akwenów,
•    promocja rozbudowy sieci stanic kajakowych i przystani jachtowych z wypożyczalniami i przechowalniami sprzętu oraz powiązanie turystyki wodnej z pieszą i rowerową,
•    tworzenie warunków do budowy bazy sportów wodnych,
•    wsparcie samorządów w zakresie współpracy dla rozwoju gospodarczego znaczenia regionu, rozwoju turystyki wodnej, rowerowej i pieszej,
•    rozwój inicjatyw służących rozwojowi wodniactwa niepełnosprawnych, bezpieczeństwu nad wodą, ochronie środowiska oraz edukacji przyrodniczej,
•    wsparcie mieszkańców, przedsiębiorców, użytkowników pojezierza dla gospodarczego znaczenia regionu, rozwoju turystyki wodnej, rowerowej i pieszej.  

3.    Przewidywane efekty:

•    rozbudowana infrastruktura brzegowa,
•    zintensyfikowanie działań władz samorządowych i administracyjnych regionu oraz instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną i turystykę, mających na celu gospodarcze i turystyczne ożywienie Pojezierza Dąbrowskiego,
•    powszechna i dostępna informacja o ofercie turystycznej,
•    realizacja współpracy właściwych partnerów w partnerstwie publiczno – prywatnym,
•    wzrost zainteresowania turystyką wodną, rowerową i pieszą.  

II. Termin i miejsce realizacji:

Projekt będzie zrealizowany w terminie ... 2010 roku w Dąbrowie Górniczej.

III.  Instytucje biorące udział w realizacji projektu:

•    Miasto Dąbrowa Górnicza,
•    Centrum Turystyki Wodnej PTTK,
•    Polska Organizacja Turystyki,
•    Polska Izba Gospodarcza
•    Polska Izba Turystyki,
•    Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,

IV. Uczestnicy i adresaci projektu:

•    Mieszkańcy Województwa Śląskiego,
•    Ministerstwo Sportu i Turystyki,
•    Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
•    Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,   
•    Przedstawiciele zainteresowanych ministerstw w tym: Środowiska, Infrastruktury, Sportu i Turystyki, Rozwoju Regionalnego,
•    Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego oraz innych uczelni zainteresowanych tematyką konferencji,  
•    Zainteresowani parlamentarzyści,
•    Przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką konferencji,
•    Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,  
•    Przedstawiciele różnych środowisk tj: Centrum Turystyki Wodnej PTTK, Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK, Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK, Górnośląski Oddział PTTK, Oddział Ziemi Pszczyńskiej, Jacht Klub PTTK Pszczyna, Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, Miejskie Centrum Informacji, ZHP, Śląski Okręgowy Związek Żeglarski, WOPR, Klub Turystyki Żeglarskiej „TRAMP”, Klub Sportów Wodnych „Fregata”, „Hutnik”, „Jawor”, „Zefir”, Jacht Klub „Pogoria III”, Klub Płetwonurków LOK „Delfin” i inni.

V. Etapy realizacji:
Kolejne etapy:
1.    maj – czerwiec 2010 – dopracowanie szczegółów projektu,  
2.    czerwiec – lipiec 2010 – prace organizacyjne,
3.    ... 2010 – realizacja konferencji,
4.    ... 2010 – przygotowanie materiałów po konferencyjnych do wydania drukiem.        

VI. Sposób realizacji konferencji:
1.    Program oraz listę zaproszonych gości ustalają organizatorzy biorąc pod uwagę nadesłane propozycje i przesłane wcześniej materiały.
2.    Uczestnicy pokrywają koszty udziału /noclegi i wyżywienie/ we własnym zakresie.

VII. Harmonogram prac nad realizacją projektu*
1.    Czerwiec 2010: dopracowanie szczegółów projektu,
2.    Lipiec 2010: zatwierdzenie i przedstawienie programu konferencji pozostałym adresatom projektu,
3.    Sierpień 2010:  przygotowanie referatów i inne prace organizacyjne,
4.    Wrzesień 2010:  przygotowanie wykazu uczestników i listy zaproszonych gości,
końcowe uzgodnienia. Przygotowanie i wysyłanie zaproszeń,
5.    ... 2010:  realizacja konferencji, przygotowanie materiałów po konferencyjnych do wydania drukiem,
6.    ... 2010: wydrukowanie materiałów po konferencyjnych. Sprawozdanie.  

*Harmonogram w trakcie realizacji może ulec zmianom,

VIII. Przydział zadań:

Osoba odpowiedzialna:    Zadania:

Nadzór nad organizacją konferencji oraz współpraca
przy przygotowaniu programu, zabezpieczenie środków
finansowych.
Andrzej Tereszkowski
Dyrektor
CTW PTTK    Współpraca przy przygotowaniu programu, uzgodnienia przy zaproszeniu VIP i innych gości, przygotowanie części materiałów przed konferencją i po niej, prowadzenie części obrad.  
Leszek Mulka  
CTW PTTK    Współpraca przy przygotowaniu programu, uzgodnienia przy zaproszeniu VIP i innych gości,  

Przygotowanie logistyczne, program merytoryczny konferencji, przygotowanie części materiałów przed i po konferencji, zaproszenia gości, prowadzenie części obrad, koordynacja działań,

IX. Program konferencji:*
12.00 – 19.00
•    12.00 - rejestracja uczestników, kawa,
•    13.00 - rozpoczęcie konferencji - powitanie gości: Prezydent Miasta Zbigniew Podraza
•    przedstawienie aktualnych informacji na temat strategii dla głównych akwenów Polski,
(Pełnomocnik Rządu lub przedstawiciel KZGW ),
•    informacja o przebiegu konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN,
•    informacja o przebiegu akcji „Bezpieczna woda”,  
•    wystąpienia przedstawicieli władz,
•    referaty tematyczne (4 - 5),
•    15.00 - kawa,  
•    15.30 - wznowienie konferencji,
•    referaty tematyczne (4 - 5),
•    dyskusja,
•    18.00 – podsumowanie Prezydent Miasta Zbigniew Podraza - zakończenie,

*Program jest propozycją otwartą i może ulec zmianie.

Koordynatorem działań jest: Andrzej Tereszkowski
Tel. 602 451 456, e-mail: atereszkowski@tlen.pl